Hội thảo
Ngày: 15/03/2016 - Địa điểm: Hà Nội - TP HCM
Thiết kế công trình, Thẩm định và Thẩm tra Hồ sơ thiết kế công trình tuân thủ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD – Các công trình Xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Ngày: 25/11/2015 - Địa điểm: Đà Nẵng
Giới thiệu công cụ áp dụng QCVN 09:2013/BXD và chứng nhận công trình xanh EDGE
Ngày: 21/10/2015 - Địa điểm: TP HCM
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý thiết kế, thi công công trình nhà cao tầng và định hướng phát triển công trình xanh trên địa bàn TPHCM
Ngày: 08/04/2015 - Địa điểm: TP HCM
Giới thiệu về công trình xanh và hướng dẫn thực hành các công cụ, tài liệu hỗ trợ áp dụng QCVN 09:2013/BXD
Ngày: 26/09/2014 - Địa điểm: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các công cụ, tài liệu hỗ trợ áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Ngày: 23/09/2014 - Địa điểm: TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các công cụ, tài liệu hỗ trợ áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Ngày: 17/09/2014 - Địa điểm: TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các công cụ, tài liệu hỗ trợ áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Ngày: 20/06/2014 - Địa điểm: TP Đà Nẵng
Tập huấn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng và tăng cường năng lực thực thi QCVN 09:2013/BXD
Ngày: 19/06/2014 - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Tập huấn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng và tăng cường năng lực thực thi QCVN 09:2013/BXD
Ngày: 13/06/2014 - Địa điểm: Hà Nội
Tập huấn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng và tăng cường năng lực thực thi QCVN 09:2013/BXD
Trang: 12Tổng số: 12 mục