Tài liệu hội thảo

Hội thảo tập huấn Giới thiệu công cụ áp dụng QCVN 09:2013/BXD và chứng nhận công trình xanh EDGE
Ngày: 25/11/2015 - Địa điểm: Đà Nẵng
1. Nội dung chính:
 • Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Giới thiệu công cụ hỗ trợ việc chuẩn bị hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Công trình xanh và định hướng phát triển công trình xanh ở Việt Nam
 • Giới thiệu về Chứng chỉ Công trình Xanh EDGE của Nhóm Ngân hàng Thế giới
 • Bài tập thực hành sử dụng công cụ chuẩn bị và thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ một số yêu cầu của QCVN 09:2013/BXD (làm việc nhóm)
 • Những nội dung cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thiết kế xây dựng tại một số công trình thí điểm
 • Một số công trình điển hình trong tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Thảo luận về Thực trạng tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013 ở các tỉnh Miền Trung và đề xuất thúc đẩy ưu đãi phát triển Công trình Xanh ở Việt Nam

2. Tài liệu đính kèm:
 • Chương trình hội thảo
 • Tóm tắt và hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ thẩm tra QCVN 09:2013/BXD
 • Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Công trình xanh và EDGE
 • Giới thiệu công trình trình diễn
 • Công trình áp dụng QCVN 09:2013/BXD
Tải tài liệu tại đây.