BÁO CÁO THỰC THI QCVN 09:2017/BXD


Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Bộ Xây dựng và IFC thúc đẩy các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam, hàng năm, Bộ Xây dựng phối hợp cùng IFC tổ chức thống kê thu thập dữ liệu các công trình xây dựng tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD, QCVN 09:2017/BXD).

Công tác thống kê được thực hiện theo quy trình sau:
  • Bước 1: Bộ Xây dựng/ Vụ KHCN&MT gửi Công văn triển khai thống kê dữ liệu công trình tới 63 Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước (thông thường vào Quý II hàng năm).
  • Bước 2: Tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, nhận công văn của Bộ và chuyển tới các phòng, ban phụ trách Thẩm tra thiết kế xây dựng và Cấp giấy phép xây dựng công trình (P.Quản lý chất lượng công trình xây dựng/ P.Quản lý hoạt động xây dựng/ P.Quản lý nhà/ P.Quy hoạch...) để thu thập dữ liệu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành thu thập dữ liệu, Lãnh đạo Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chuẩn bị công văn báo cáo lại với Bộ Xây dựng và gửi tới Bộ Xây dựng (Vụ KHCN&MT - đơn vị phụ trách chính) qua đường bưu điện.
  • Bước 4: Vụ KHCN&MT nhận công văn báo cáo từ Sở Xây dựng các tỉnh, thành và phối hợp với IFC thống kê dữ liệu, chuẩn bị báo cáo tổng hợp. Trường hợp các dữ liệu còn thiếu hoặc không chuẩn xác/chưa hợp lý, cán bộ Vụ KHCN&MT hoặc IFC sẽ liên hệ với đơn vị phụ trách tại các Sở Xây dựng (qua điện thoại, email) để xác nhận và cập nhật dữ liệu.


-----

Mẫu báo cáo thống kê số liệu công trình xây dựng: