Tài liệu liên quan
1. Tổng hợp bảng kiểm các tiêu chí QCVN 09:2017/BXD
Phiên bản 1.02 - cập nhật tháng 10/2018