Tài liệu hội thảo

Hội nghị Công trình Xanh và hướng dẫn công cụ áp dụng QCVN 09:2013/BXD tại TPHCM
Ngày: 08/04/2015 - Địa điểm: TP HCM
1. Nội dung chính:
  • Giới thiệu Công trình xanh – Xu hướng phát triển trên thế giới
  • Định hướng phát triển công trình xanh ở Việt Nam
  • Giới thiệu chứng chỉ công nhận công trình xanh EDGE của Nhóm Ngân hàng Thế giới
  • Tóm tắt Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình Xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
  • Giới thiệu công cụ hỗ trợ việc chuẩn bị hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ QCVN 09:2013/BXD và thực hành (nhóm)
2. Tài liệu đính kèm:
  • Chương trình hội thảo
  • Xu hướng phát triển công trình xanh và chứng chỉ EDGE
  • Xu hướng phát triển công trình xanh tại Việt Nam
  • Hướng dẫn sử dụng QCVN 09:2013/BXD
  • Hướng dẫn sử dụng bảng kiểm tuân thủ QCVN 09:2013/BXD