Tài liệu hội thảo

Hội nghị tập huấn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong xây dựng và tăng cường năng lực thực thi QCVN 09:2013/BXD tại Hà Nội
Ngày: 13/06/2014 - Địa điểm: Hà Nội
Tập huấn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng và tăng cường năng lực thực thi QCVN 09:2013/BXD
1. Nội dung chính:
  • Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
  • Giới thiệu công cụ hỗ trợ việc chuẩn bị hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD 
  • Thực hành sử dụng công cụ chuẩn bị và thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ một số yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
  • Những nội dung cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thiết kế xây dựng tại một số công trình thí điểm 
2. Tài liệu đính kèm:
  • Chương trình đào tạo
  • Giới thiệu công cụ thẩm tra tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
  • Giới thiệu các công trình trình diễn tuân thủ QCVN 09:2013/BXD