Tài liệu hội thảo

Hội thảo Hướng dẫn thực hành và áp dụng QCVN 09:2013/BXD tại Quảng Ninh
Ngày: 17/09/2014 - Địa điểm: TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các công cụ, tài liệu hỗ trợ áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

1. Nội dung chính:

 • Giới thiệu Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình Xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối với công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Giới thiệu công cụ chuẩn bị và thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Thảo luận nhóm: Bài tập thực hành sử dụng công cụ chuẩn bị và thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tuân thủ một số yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Giới thiệu các công trình trình diễn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Trao đổi về việc thực hiện thẩm tra tuân thủ quy chuẩn trong thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và công tác theo dõi và báo cáo về công trình tiết kiệm năng lượng
2. Tài liệu đính kèm:
 • Chương trình hội thảo
 • Khái quát về QCVN 09:2013/BXD – Hướng dẫn sử dụng
 • Giới thiệu Hệ thống CSDL tòa nhà Việt Nam
 • Giới thiệu và hướng dẫn công cụ thẩm tra tuân thủ QCVN 09:2013/BXD
 • Kinh nghiệm thẩm tra thiết kế chung cư Nam Long (TP HCM)
 • Giới thiệu các công trình trình diễn áp dụng QCVN 09:2013/BXD