Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Tham chiếu quy định Thông gió và điều hoà không khí
Tiêu chí: Hệ thống thông gió tự nhiên
Mã tiêu chí: AC01
Đối với từng không gian cụ thể, hệ thống thông gió có thể là thông gió tự nhiên (thụ động) hoặc thông gió cưỡng bức (chủ động – thông gió nhân tạo hoặc thông gió cơ khí)....