Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Tham chiếu quy định Sử dụng điện năng
Tiêu chí: Công-tơ-mét phụ
Mã tiêu chí: EP01
Hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại nhu cầu (kVA), năng lượng tiêu thụ (kWh), hệ số công suất tổng trong các đồng hồ kiểm tra công-tơ-mét...