Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Tham chiếu quy định Thang cuốn và thang máy
Tiêu chí: Điều khiển thang cuốn
Mã tiêu chí: EL01
Thang cuốn phải có thiết bị điều khiển để giảm tốc hay dừng khi không có người qua lại. Thang cuốn phải có một trong những tính năng tiết kiệm năng lượng...