Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Tham chiếu quy định Chiếu sáng
Tiêu chí: Độ rọi nhỏ nhất
Mã tiêu chí: LT01
Mục này quy định những giá trị giới hạn công suất chiếu sáng tối đa được dùng cho hệ thống chiếu sáng công trình, cũng như quy định các giá trị giới hạn về hiệu suất cho phép của những thiệt bị chiếu sáng thông dụng (đèn và chấn lưu) và hệ thống điều khiển chiếu sáng...