Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Tham chiếu quy định lớp Vỏ công trình
Tiêu chí: Truyền nhiệt tường bao ngoài
Mã tiêu chí: BE01
Lớp vỏ công trình phải được thiết kế và xây dựng nhằm đảm bảo: Thông thoáng tự nhiên khi các điều kiện khí hậu bên ngoài cho phep; Đủ khả năng cách nhiệt và giảm thiểu gió lạnh ...