Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính AC05
Tiêu chí: Cách nhiệt hệ thống ống cấp và hồi gió
Mã tiêu chí: AC05
Yêu cầu quy chuẩn: Các ống cấp và hồi gió phải có lớp cách nhiệt lớn hơn hoặc bằng chiều dày cách nhiệt trong bảng 2.11 của QCVN 09:2013/BXD, không yêu cầu cách nhiệt đối với ống gió thải