Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính BE03
Tiêu chí: Hệ số SHGC của kính
Mã tiêu chí: BE03
Yêu cầu quy chuẩn: Hệ số hấp thụ nhiệt của kính (SHGC) phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa cho phép và Hệ số xuyên ánh sáng của kính (VLT) không được thấp hơn giá trị nhỏ nhất trong bảng 2.3 của QCVN 09:2013/BXD