Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính BE02
Tiêu chí: Truyền nhiệt mái công trình
Mã tiêu chí: BE02
Yêu cầu quy chuẩn: Tất cả các loại mái nhà, bao gồm mái có lớp cách nhiệt, mái bằng kim loại và các loại mái khác phải có giá trị tổng truyền nhiệt Uo không lớn hơn giá trị trong bảng 2.2 của QCVN 09:2013/BXD