Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính SW03b
Tiêu chí: Cách nhiệt cho ống dẫn nước nóng
Mã tiêu chí: SW03b
Yêu cầu quy chuẩn: ...Chiều dày cách nhiệt cho các đường ống dẫn nước nóng phải lớn hơn hoặc bằng chiều dày cách nhiệt cho trong bảng 2.22 và 2.23 của QCVN 09:2013/BXD