Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính LT04
Tiêu chí: Hiệu suất chấn lưu điện tử
Mã tiêu chí: LT04
Yêu cầu quy chuẩn: Hiệu suất chấn lưu (ballast) được quy định theo bảng 2.15 của QCVN 09:2013/BXD