Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính LT03
Tiêu chí: Hiệu suất phát sáng của thiết bị chiếu sáng
Mã tiêu chí: LT03
Yêu cầu quy chuẩn: Hiệu suất phát sáng tối thiểu của đèn được quy định theo bảng 2.13 và 2.14 của QCVN 09:2013/BXD