Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính LT02
Tiêu chí: Mật độ công suất chiếu sáng tối đa
Mã tiêu chí: LT02
Yêu cầu quy chuẩn: (1) Mật độ công suất chiếu sáng trung bình (LPD) cho toàn bộ công trình không được vượt quá mức tối đa cho phép nêu trong bảng 2.12 của QCVN 09:2013/BXD...