Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Tham chiếu quy định Hệ thống đun nước nóng
Tiêu chí: Lựa chọn hệ thống đun nước nóng
Mã tiêu chí: SW01
Tải thiết kế của hệ thống đun nước nóng tính toán theo quy mô kích cỡ của thiết bị và phải tuân theo các quy định của nhà sản xuất...