Thang cuốn và thang máy
1. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL01
Nhóm tiêu chí: Thang cuốn và thang máy
Tiêu chí: [EL01] Điều khiển thang cuốn
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL01
2. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL02
Nhóm tiêu chí: Thang cuốn và thang máy
Tiêu chí: [EL02] Biến tần cho thang máy
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL02
3. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL03
Nhóm tiêu chí: Thang cuốn và thang máy
Tiêu chí: [EL03] Thiết bị chiếu sáng trong thang máy
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL03
4. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL04
Nhóm tiêu chí: Thang cuốn và thang máy
Tiêu chí: [EL04] Chế độ chờ cho thang máy
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí EL04