Chiếu sáng
1. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT01
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT01] Độ rọi nhỏ nhất
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT01
2. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT02
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT02] Mật độ công suất chiếu sáng tối đa
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT02
3. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT03
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT03] Hiệu suất phát sáng của thiết bị chiếu sáng
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT03
4. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT04
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT04] Hiệu suất chấn lưu điện tử
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT04
5. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT05
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT05] Vùng chiếu sáng tự nhiên
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT05
6. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT06
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT06] Điều khiển cảm biến người cho đèn
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT06
7. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT07
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT07] Điều khiển cho khu vực được chiếu sáng tự nhiên
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT07
8. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT08
Nhóm tiêu chí: Chiếu sáng
Tiêu chí: [LT08] Điều khiển chiếu sáng phụ trợ
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí LT08