Thông gió và điều hòa không khí
1. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC01
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC01] Hệ thống thông gió tự nhiên
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC01
2. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC02
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC02] Hiệu suất thiết bị thông gió - điều hoà không khí
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC02
3. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC03
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC03] Bộ hẹn giờ tự động
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC03
4. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC04a
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC04a] Cách nhiệt ống dẫn hệ thống cấp lạnh
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC04a
5. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC04b
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC04b] Cách nhiệt ống dẫn hệ thống cấp lạnh
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC04b
6. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC05
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC05] Cách nhiệt hệ thống ống cấp và hồi gió
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC05
7. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC06
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC06] Thiết bị biến tần cho quạt và máy bơm
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC06
8. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC07
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC07] Thiết bị thu hồi lạnh cho điều hoà không khí
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC07
9. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC08
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC08] Cảm biến CO2
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC08
10. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC09
Nhóm tiêu chí: Thông gió và điều hòa không khí
Tiêu chí: [AC09] Thiết bị điều khiển hẹn giờ tự động
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí AC09
Trang: 12Tổng số: 11 mục