Lớp vỏ bao che công trình
1. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí BE01
Nhóm tiêu chí: Lớp vỏ bao che công trình
Tiêu chí: [BE01] Truyền nhiệt tường bao ngoài
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí BE01
2. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí BE02
Nhóm tiêu chí: Lớp vỏ bao che công trình
Tiêu chí: [BE02] Truyền nhiệt mái công trình
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí BE02
3. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí BE03
Nhóm tiêu chí: Lớp vỏ bao che công trình
Tiêu chí: [BE03] Hệ số SHGC của kính
Hướng dẫn áp dụng tiêu chí BE03