Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính AC02
Tiêu chí: Hiệu suất thiết bị thông gió - điều hoà không khí
Mã tiêu chí: AC02
Yêu cầu quy chuẩn: Hiệu suất thiết bị điều hòa không khí và máy sản xuất nước lạnh phải có các chỉ số hiệu quả COP tối thiểu tại các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn và không nhỏ hơn các giá trị trong các bảng 2.6, 2.7, 2.8a và 2.8b của QCVN 09:2013/BXD