Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính AC01
Tiêu chí: Hệ thống thông gió tự nhiên
Mã tiêu chí: AC01
Yêu cầu quy chuẩn: Các lỗ thông gió, cửa sổ có thể mở được ra bên ngoài với diện tích không nhỏ hơn 5% diện tích sàn