Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính BE01
Tiêu chí: Truyền nhiệt tường bao ngoài
Mã tiêu chí: BE01
Yêu cầu quy chuẩn: Tất cả các loại tường bao ngoài công trình trên mặt đất (phần tường không trong suốt) phải có giá trị tổng truyền nhiệt lớn nhất Uo.max không lớn hơn giá trị trong bảng 2.1 của QCVN 09:2013/BXD