Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính SW02
Tiêu chí: Hiệu suất thiết bị đun nước nóng
Mã tiêu chí: SW02
Yêu cầu quy chuẩn: Tất cả các thiết bị đun và cung cấp nước nóng sử dụng cục bộ như đun nước uống, sưởi ấm, bể bơi, nước nóng trữ trong các thùng phải đáp ứng các tiêu chí liệt kê trong bảng 2.20 của QCVN 09:2013/BXD...