Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính EP05
Tiêu chí: Hiệu suất động cơ điện
Mã tiêu chí: EP05
Yêu cầu quy chuẩn: Tất cả các động cơ cảm ứng 3 pha lắp dây cố định phục vụ cho công trình có giá trị hiệu suất ghi trên vỏ máy ở chế độ đầy tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng 2.19 của QCVN 09:2013/BXD