Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính EP04
Tiêu chí: Điều chỉnh công suất lắp đặt
Mã tiêu chí: EP04
Yêu cầu quy chuẩn: Công suất lắp đặt lớn nhất cho phép theo loại công trình được quy định trong bảng 2.18 của QCVN 09:2013/BXD